Sportsplan for Nordstranda IL 2022-2025


Denne sportsplanen ble opprinnelig utarbeidet av 

Jeanette Sæthre, Stein Hanssen og Wenche Bjørklund. 

Sportsplanen er senest revidert i september 2023

 

Bodø, september 2023

Eric Nordvik

Leder Nordstranda IL 


Innledning

Intensjonen med denne sportsplanen er at alle trenere og aktører innenfor det sportslige i klubben skal vite om og bruke planen aktivt, slik at den blir et levende dokument, og dermed kan leve opp til sin ambisjon om å styre aktiviteten. 

Ingen trenere skal kunne ha sin egen agenda som går utover klubbens målsettinger og ambisjoner. Det er viktig å sette seg inn i hva planen sier om den aktivitet en skal lede. Det er sportsplanen for NIL som skal styre aktiviteten innenfor all aldersbestemt fotball i klubben, samt annen aktivitet så langt det passer. 

Klubben vil lage en strategi for oppfølging og implementering av planen i det daglige arbeidet. Styret erkjenner at arbeidet med å få innholdet inn i ryggmargen til klubbens medlemmer blir et viktig arbeid i tiden fremover. Ved hjelp av alle gode krefter og tillitsvalgte har vi tro på at sportsplanen blir et godt verktøy for all sportslig aktivitet i klubben. 

Ved å lage denne sportsplanen har vi etablert et viktig fundament for at Nordstranda IL skal nå sine sportslige målsettinger.


Klubbens visjon

Nordstranda idrettslag 

skal være en drivkraft i lokalmiljøet og levere gode idrettsopplevelser!

Bestående av:

• engasjement  • idrettsglede • flest mulig - lengst mulig 

 

Klubbens verdier

Initiativ: 

NIL skal gå foran. Vi skal vise at vi kan, tør og vil! 

 

Inkluderende: 

Vi skal ha plass til alle! 

 

Tilhørighet: 

Vi skal være stolte av klubben og det vi skaper sammen!


 

Grunnverdier

Vi skal ha et sterkt samhold og fellesskap preget av trivsel og glede. I vår omgang med, og vårt møte med andre, skal vi vise positiv innstilling, respekt og toleranse.

Hovedmål

Vi skal ha det fint sammen, alle sammen!

- Nordstranda IL skal gi barn og unge på Norsia mulighet for å bygge relasjoner og vennskap med andre gjennom å delta i aktivitet og idrett. 

- Nordstranda IL skal forbindes med godt humør og samhold! Man skal ta ansvar både for seg selv og andre, både i og utenom idrettsmiljøet.

Fysisk aktivitet er gøy!

 - Nordstranda IL skal bidra til at flest mulig barn og unge i alderen 5-19 år, skal bli glade i fysisk aktivitet gjennom et tilbud om allsidig og attraktiv trening og utvikling. Vi legger vekt på å gjøre fysisk aktivitet lystbetont!

Ferdighetsmål

Vi skal alltid bli bedre!

- Gjennom gode forberedelser, godt motiverte og skolerte trenere, målrettede og effektive treninger og engasjerte foreldre skal utøverne utvikle og forbedre individuelle basisferdigheter og individuelle tekniske ferdigheter, relasjonelle ferdigheter samt taktisk forståelse og innsikt. I trening og konkurranse skal alle legge vekt på å gjøre hverandre gode!


Holdninger

Våre grunnverdier og målsetninger skal gi holdninger som igjen skal føre til ønsket adferd og oppførsel. Det er ikke slik at gode holdninger springer ut fra vakre ord på et papir. Holdningene må konkretiseres og de må jobbes med. Både trenere, støtteapparat, utøvere og foreldre må være bevisst på hvordan de skal omsettes i praktisk handling og adferd.

Ledere og trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å styrke idrettens anseelse. Å skape gode holdninger er oppdragelse i ordets beste betydning. Arbeidet med gode holdninger skal være en oppgave som prioriteres og være et sentralt element fra første dag utøveren kommer til klubben. Det er mye lettere å skape positive holdninger fra starten av, enn å endre dårlige holdninger senere.

NIL mener at utøvernes holdninger og innstillinger er like viktig som utviklingen av utøverens ferdigheter. Dette betyr at utøvere i NIL skal markere seg selv og sitt lag / idrettslag i alle sammenhenger, på og utenfor arenaen, i trening og i konkurranse med sine positive holdninger og sin innstilling.

Vi er altså av den klare oppfatning at en utøvers holdninger kan være helt avgjørende for hvor god han/hun selv kan bli, hvor gode lagkameratene og laget kan bli, samt hvor godt miljøet på laget og i klubben skal være.

Det er to grunnleggende innfallsvinkler på holdninger som er viktige for å bli en god fotballspiller.        

- holdninger som går på forholdet til andre

- holdninger som går på å sette krav til seg selv

Det kan dreie seg om følgende konkrete områder:

 Holdninger overfor seg selv 

 • Møte forberedt til trening og kamp materielt (sko, tøy, osv.), fysisk og psykisk

 • Vær ute i god tid og utøv punktlighet

 • Ha et positivt forhold til riktig kosthold

 • Ha forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp

 • Ha et negativt forhold til rusmidler, tobakk og snus

 • Unngå banning og andre negative utbrudd

 • Motarbeid negativitet, være positiv og konstruktiv

 • Ta ansvar for egen utvikling; ”møte på trening for å trene – ikke for å bli trent”

 • Vær ærlig med deg selv, også egen treningsinnsats

 • Utøv selvkritikk på en konstruktiv og positiv måte

 • Planlegg og strukturer alt du driver med (skole, trening, andre fritidssysler osv.)

 • Ta skolegangen på alvor

 • Tål både seier og tap

 • Vær et forbilde for alle som er yngre enn deg

 

Holdninger overfor medspillere 

 • Vær positiv, grei og kompis i alle sammenhenger

 • Samarbeid og gjør hverandre gode

 • Gi ros og oppmuntrende og konstruktive kommentarer til andre

 • Unngå kjeftbruk – (hvis du ikke har noe positivt å si, så ikke si noe)

 • Utøv ”Fair Play”

 • Vær ærlig og åpen

 • Ta din del av ansvaret for at ditt lag skal ha et godt miljø                            

 

Holdninger overfor motspillere 

 • Utøv ”Fair Play” og vise god sportsånd både ved seier og tap

 • Vis respekt

 • Takk for kampen

 

Holdninger overfor trener/lagleder 

 • Vis respekt – hør etter på hva som blir sagt

 • Vær kritisk – still spørsmål.  Det er lov å være uenig, men vurder tidspunktet

 • Vær samarbeidsvillig

 • Vær positiv, ærlig og åpen

 • Ikke snakke ”bak rygg” om man er uenig. Ta opp problemer.

 • Gi, så tidlig som mulig, klar beskjed dersom du blir borte fra trening eller kamp.

 

Holdninger overfor dommer og regelverk 

 • Vis respekt og godta dommerens avgjørelser

 • Ikke vis negative reaksjoner

 • Vær positiv

 • ”Det er ikke tøft å få kort”

 • Takk for kampen!

 

Holdninger overfor klubben 

 • Vis klubbfølelse og vær stolt av klubben din

 • Si ”ja!” når klubben ber deg om en tjeneste

 • Ikke still urimelige krav

 • Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen

 • Vær en god ambassadør gjennom god oppførsel og gode holdninger i alle sammenhenger hvor du representerer NIL Fotball.

 

Nulltoleranse når det gjelder mobbing og rasisme

Et lag som skal preges av et godt miljø og spillere med gode holdninger, er i første rekke avhengig av treneren og støtteapparatet til laget. Noe som kjennetegner et godt miljø, er at spillerne føler trygghet og tør si fra om de på en eller annen måte føler at noe ikke fungerer eller er som det skal være. Rammene rundt et slikt miljø settes av de voksne som må være åpne og kameratslige i omgangsformen, samtidig som de setter klare grenser for hva som aksepteres. De som leder laget skal ha den nødvendige autoritet, uten å være autoritære. 

Trenerne i NIL bør tidlig gi sine spillere signaler om hvordan hver enkelts holdninger innvirker både på egen utvikling og utvikling av lagkamerater, lag og klubb. En sirkel som kan introduseres til barn i 8-9 års alder, er denne: ”Dersom du som spiller kjefter på en lagkamerat, gjør du han usikker og han vil derfor lettere gjøre feil, noe som igjen gjør han til en dårligere spiller, noe som igjen går ut over deg både på trening og i kamp.”

Betydningen av et godt miljø gjør det også nødvendig for en trener å bli så godt kjent med spillerne som mulig. Det er helt elementært at man kan navnet på alle spillerne og at man hilser når man møtes, både på treningsfeltet og i butikken. Det er viktig å jobbe med rent miljømessige tiltak som f.eks. avslutnings-markeringer ved halvspilt og endt sesong, at man drar på toppfotballkamp sammen, pizzakvelder og at man kan samtale om andre ting enn fotball. 

Miljøets betydning øker etter hvert som spillerne blir eldre, og det blir mer krevende å sørge for at fotballen byr på et skikkelig godt miljø. Mange trenere/lagledere kan ha en tendens til å være ukritisk i forhold til kvaliteten på sitt eget lags miljø. Man registrerer at spillerne har mye moro, og drar en kjapp slutning at miljøet må være topp. Det er imidlertid viktig å være kritisk til miljøets kvalitet, forsøke å være oppmerksom på hvordan forskjellige spillere utvikler seg og ikke minst observere om holdningene til trening, kamp, lagkamerater og trener endrer seg i positiv eller negativ retning.


Foreldre

Foreldrene er en ressurs. Nordstranda IL skal være en åpen og inkluderende klubb og det vil være et signal på trygghet i klubben om foreldrene er inkludert i klubbens organer. Sportsplanen skal kanalisere engasjement inn mot felles referanserammer.

Foreldrevettregler:

 • Møt frem til trening og kamp – barna ønsker det!

 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din håpefulle sønn/datter!

 • Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk!

 • Respekter treneres og lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke deres avgjørelser

 • Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser dommeravgjørelser!

 • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!

 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det!

 • Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet!

 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv!

 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør – den trenger din hjelp!

 • Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du!

 • Du er i likhet med trener, lagleder og øvrig støtteapparat et forbilde for barna!

 

Treneren

Forventninger til treneren

Treneren forventes å forholde seg aktivt og jobbe lojalt ut fra NIL sin sportsplan, øvrige retningslinjer og styrevedtak. Treneren skal inngå i et positivt samarbeid med klubbens øvrige trenere og ledere, og være med på å utvikle et godt miljø og en klubbånd som kan bidra til å holde på og rekruttere nye spillere og nye ledere og støttespillere.                                                                                                        

Som trener for et aldersbestemt lag i NIL er man også leder. Denne ledelsen skal utøves overfor spillerne, de øvrige i støtteapparat og foreldregruppa. Til selve trenerrollen er det knyttet spesielt to viktige hovedoppgaver: treneren skal være oppdrager og treneren skal utvikle de unges fotballferdigheter.

Det er mange faktorer som treneren må forsøke å leve opp til. De viktigste er nok at man må:

 • like å jobbe med barn og ungdom

 • være positiv, se lyspunkter, fremgang og innsats og forstå at ros er bedre en ris.

 • oppmuntre, motivere og veilede spillere som gjør sitt beste for å lykkes

 • ha godt humør

 • være god på å kommunisere tydelig med alle rundt seg

 

Man kan også la følgende munnhell være til ettertanke og inspirasjon; den middelmådige treneren forteller, den gode treneren forklarer, en bedre trener demonstrerer, mens den store treneren inspirerer!

Det er viktig at man klarer å få fram gleden ved å være i fysisk aktivitet og å spille fotball. Det betyr at man ikke skal ha noe sterkt resultatfokus, og at alle får spille.

 • Ikke se på barna som ”små” voksne fotballspillere. Behandle dem med individuell respekt

 • Ta seg tid til å lytte og snakke med spillerne (også før og etter trening).  Særlig fra 11-12 års alder og oppover bør treneren ha evne til å jobbe sammen med spillerne samt ta spillerne med på råd.

 • Møt presis og forberedt til trening. Det betyr bl.a. å planlegge tema og momenter for økten og stille i treningstøy, fremfor hverdagsantrekk.

 • Sørg for stor aktivitet under treningen

 • Vær en feilretter i stedet for en feilsøker

 • Vær bestemt og rettferdig

 • Vær et forbilde. Treneren bør være påpasselig i forhold til røyking, snusing og alkohol knyttet til trenerrollen. Være et godt eksempel og bruke sunn fornuft, eksemplets makt er stort!

 • En viss faglig kompetanse er nødvendig – enten som spiller eller via trenerutdannelse

 • Man bør være villig til å ta trenerkurs. NIL Fotball tilbyr alle trenere i klubben å ta Fotballforbundets grasrottrenerkurs.

 • Klubben ønsker seg tålmodige og framtidsrettede trenere som slutter opp om klubbens målsetninger og som vil være med og utvikle spillere

 • Trenere forplikter seg til å følge klubbens sportsplan, og evt. utarbeide periodeplaner og aktivitetslister for sine respektive lag

 • Trenere / lagledere bør sørge for at det blir arrangert 2 foreldremøter og / eller spillermøter i året. Det skal skrives referat fra disse møtene som sendes til styret. Delta aktivt i trenerfellesskapet i klubben; vær med på trenerforum, bidra overfor andre trenere, vær positivt innstilt til å ta imot råd og kritikk, gi aktive bidrag for å utvikle et godt samarbeid med de øvrige trenerne samt styre og sportslig ledelse.

 • Medvirke til at alle skal føle seg velkomne og trives ved besøk på klubbens anlegg i forbindelse med kamp eller andre arrangementer.

 

Trenerens ti bud

Trenerens ti bud skal være noe å strekke seg etter:

 1. Følg grasrottrenerutdanningen

 2. Spillerne er de viktigste

 3. Vær ydmyk

 4. Lytt til spillergruppa

 5. Ta til deg tilbakemeldinger

 6. La spillerne få delta i viktige beslutninger

 7. Inkluder spillerne i målsetninger

 8. Let etter muligheter for samarbeid

 9. Skape forståelse for medansvar når det gjelder klubben og anlegget

 10. Kommuniser åpent og aktivt og del informasjon med alle som er knyttet til laget.

Det er trenerens oppgave og plikt å følge opp de regler og retningslinjer som blir satt opp. Både barn og unge vil stadig prøve hvor grensene går. Snu ikke ryggen til når det skjer forseelser, brudd på reglene eller at uønskede situasjoner skulle oppstå. Snakk med de involverte og lytt. Gi evt. irettesettelser helst i enerom, og vær sikker på at du kjenner saken godt nok før du evt. måtte gi en reprimande. Vær oppmerksom på kravmentalitet fra spillere, foreldre/foresatte i ft. fotballutstyr, fritidsutstyr, reiser, reisepenger osv., og arbeid for å holde dette på et fornuftig nivå.

 

Hva får du og hva må du gjøre i NIL?

Hva får du/laget i NIL?

 • Spillertrøye

 • Baller

 • Kjegler

 • Medisinskrin

 • Treningstider

 • Kamper på kunstgresset

 • Dekkede dommerkostnader

 • Påmeldingsavgift til 2 turneringer i året (Avhengig av antall spillere på laget og spilleform 3`er, 5`er, 7`er, 9`er eller 11`er fotball, kan NIL dekke påmelding av 2 lag til 2 turneringer) 

 • Lagsforsikring

 • Sportslig oppfølging gjennom sportsplanen og trenerforum

 • Mulighet til å låne møterom i Nordstrandahallen

 • Mulighet til å kjøpe rabattert utstyr på Sport1 Stormyra

 

Hva må du gjøre i NIL?

 • Være positiv og fremsnakke klubben

 • Betale medlemskontingent og treningsavgift i tide

 • Stille på klubbens fellesdugnader

 • Følge sportsplanens innhold

 • Være klar over klubbens visjon og verdier

 • Stille i korrekt drakt til kamper (lyseblå trøye, marineblå shorts og lyseblå strømper)

 • Trenere/lagledere stiller i tildelt utstyr, som et minstekrav; klubbens blå genser eller vindjakke med sponsormerking.  

 

3’er fotball: Aldersgruppen 6 – 7 år

Dette er barnas første møte med organisert idrett, og da er det viktig at trivsel, lek og aktivitet vektlegges.

Fokus de første årene skal være:

 • Tilrettelegging for fotballglede og lek

 • Trygghet og sosialisering

 • Alle skal få spille like mye

 • Fokus på det positive

 • Anbefalt grasrottrener delkurs 1 som dekkes av klubben

 • Et likeverdig tilbud til alle

Det anbefales 1 voksen per 6 barn.

Anbefalt treningsmengde er 1-2 ganger i uken.

Regler for 3’er fotball finnes på fotball.no

Overgangen til 5’er fotball bør planlegges når det nærmer seg slutten av fotballsesongen.


5’er fotball: Aldersgruppen 8 – 9 år

Hovedfokus skal være:

 • Skape trygghet og sosialisering for deltakerne

 • Skape en fast ramme for trening og aktivitet

 • Fotballglede og utvikling

 • Alle skal få spille like mye

 • Alle spillere skal få prøve seg i ulike roller

 • Del gjerne inn deler av treningsøktene etter ferdighetsnivå, men ikke faste grupper

 • Anbefalt grasrottrener delkurs 1 og 2 som dekkes av klubben

 • Fair play - heia dommeren


Råd for gjennomføring: 

 • Lagene skal ikke deles inn etter ferdighetsnivå. Tenk på barnas behov for lek og trygghet. Alle er like verdifulle. 

 • Spill heller tre mot tre eller fire mot fire istedenfor å spille med store lag

 • Dersom barna opplever aktiviteten som positiv og morsom stimuleres de også til annen fysisk aktivitet

 • Husk foreldrevettreglene under kamp. Lever disse ut til foreldrene som er på kampene og gå foran som gode eksempler selv under kampene


Hva kjennetegner denne aldersgruppen:

 • Koordinasjonen utvikles

 • Stor aktivitetstrang

 • Tar verbal instruksjon dårlig

 • Kort konsentrasjonstid

 • Idealer og forbilder står sentralt

 • Følsom for kritikk 

 • Aggresjon kan rettes mot kamerater 

Det anbefales 1 voksen per 8 barn.

Anbefalt treningsmengde er 1-2 ganger i uken.

Regler for 5’er fotball finnes på fotball.no

Overgangen til 7’er fotball bør planlegges når det nærmer seg slutten av fotballsesongen.

 

7’er fotball: Aldersgruppen 10 – 11 år

I denne aldersgruppen kan det stilles strengere krav til disiplin og holdninger. 

Mål for aktiviteten:

 • Alle skal ha det gøy

 • Skape stor aktivitet på treningene. Smågruppespill er lik mye ballkontakt

 • Fortsette innlæringen i elementære samværsregler; toleranse - respekt - disiplin

 • Fortsette innføring i elementære basisteknikker

 • Skape lyst til allsidig aktivitet på fritiden

 • Bli kjent med fotball som idrettsaktivitet

 • Anbefalt grasrottrener delkurs 1, 2 og 3 som dekkes av klubben

 • Fair play - heia dommeren

 

Råd for gjennomføring: 

 • Lagene skal ikke deles inn etter ferdighetsnivå. Tenk på barnas behov for lek og trygghet. Alle er like verdifulle. 

 • Spill heller tre mot tre eller fire mot fire istedenfor å spille med store lag

 • Dersom barna opplever aktiviteten som positiv og morsom stimuleres de også til annen fysisk aktivitet

 • Husk foreldrevettreglene under kamp. Lever disse ut til foreldrene som er på kampene og gå foran som gode eksempler selv under kampene

Hva kjennetegner denne aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst

 • Selvkritikk og vilje til læring øker

 • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter

 • Er lett å lede og påvirke

 • God utvikling av finmotorikk, ”teknisk gullalder” nærmer seg i slutten av perioden

 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger

 • Er fremdeles lite mottakelig for verbal instruksjon

 • Opptatt av regler og rettferdighet

 • Kreativiteten utvikles

 • Stort vitebegjær

Det anbefales 1 trener per 8 barn.

Anbefalt treningsmengde er 2-3 ganger i uken.

Reglene for 7’er fotball finnes på fotball.no.

Overgangen til 9’er fotball bør planlegges når det nærmer seg slutten av fotballsesongen.

9’er fotball: Aldersgruppen 12 – 13 år

Mål for opplæringen:

 • Alle skal ha det gøy. 

 • Skape motivasjon for allsidig aktivitet på fritiden. 

 • Utvikle evnen til toleranse – disiplin og respekt. 

 • Spillerne skal lære å ta mer ansvar for fellesskapet i laget. 

 • Skape klubbfølelse og vite at du er en del av en stor klubb. 

 • Sportslig utvikling av basisferdigheter vektlegges.

 • Anbefalt grasrottrener delkurs 1, 2 og 3 som dekkes av klubben

 • Fair play - heia dommeren 


Hva kjennetegner denne aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst. 

 • Selvkritikk og viljen til å lære vokser. 

 • Tilnærmet lik utvikling for jenter og gutter. 

 • Barna er lette å lede og påvirke. 

 • God utvikling av finmotorikk, den berømte ”tekniske gullalder” kommer. 

 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger. 

 • Opptatt av regler og rettferdighet. 

 • Kan ta imot verbal instruksjon. 

 • Kreativiteten utvikles. 

 

Anbefalt treningsmengde er 2-3 ganger i uken. I sesongen spilles det normalt 1 kamp per uke i tillegg til treninger. Det er også på dette alderstrinnet lagene begynner å reise på cuper utenfor nærmiljøet.

Det skal heller ikke i denne aldersklassen foregå topping av lag og det skal tilstrebes at alle spiller like mye. Det er fornuftig med rullering på plassene i laget. 

Råd for gjennomføring:

 • Gi mye ros, kritiser aldri. Skap et godt miljø, det er lov å feile. 

 • Gå foran med et godt eksempel. Barn gjør som du gjør – ikke alltid som du sier. 

 • Gi korte og klare beskjeder. Skap aktivitet. 

 • Ta deg tid til å snakke med spillerne. 

 • Vær alltid oppmuntrende, prøv å gi like mye individuelle som felles tilbakemeldinger. 

 • La spillerne rullere på posisjoner og la dem spille like mye. 

 • Oppmuntre spillerne til at de ikke blir stående fast framme eller bak på banen.

 • Hele årstrinn trener sammen

 • Større grad av inndeling etter ferdighetsnivå, men ikke faste grupper

 • Laginndeling etter ferdighetsnivå er tillatt i kamp, men bare dersom det er formålstjenlig

 

Aktiviteter:

 • Spill mot mål i mindre grupper, mye ballkontakt. 3 - 5 spillere på hvert lag. 

 • Skuddleker, føring, mottak og pasning. 

 • Begynn med aktiviteter som belyser 1:1 situasjoner både som angriper og forsvarer. Fysisk påvirkning:

 

Utvikling av koordinasjon, balanse og kroppskontroll er viktig. Bruk ideelt sett ballen, men aktivitet uten ball kan være morsomme og gode alternativ for utvikling av motorikk. 

Med henblikk på skadeforebygging vil tidlig læring av tøyningsøvelser være viktige elementer på alle treninger. Uten å drive spesialtrening kan man i slutten av denne aldersperioden komme inn på løpsteknikk, eks. korte skritt, avslappet i skuldre, opp på tærne, se hvor du løper og hvor de andre er. Det skal ikke drives spesialtrening for å bedre utholdenhet eller styrke. 

Reglene for 9’er fotball finnes på fotball.no.

Overgangen til 11’er fotball bør planlegges når det nærmer seg slutten av fotballsesongen.


11’er fotball: Aldersgruppen 14 – 16 år

Engasjerte og synlige foreldre er viktig i arbeidet med å forebygge frafall i fotballen. Dette vil skape trygghet og positive opplevelser for barna. Aktiviteten bør foregå mest mulig i nærmiljøet. Tradisjonelt sett minker foreldre-engasjementet på dette alderstrinn, så her må det arbeides godt for å få på plass viktige funksjoner. Samarbeid mellom lagene må nå formaliseres og spillere med ekstra motivasjon og evner får ekstra tilbud. 

Hva kjennetegner denne aldersgruppen:

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. 

 • Spillerne er svært rettferdighetsbevisste. 

 • Noen spillere har kraftig lengdevekst. 

 • Spillerne blir mer prestasjonsbevisste. 

 • Motorikken er i god utvikling. 

 • Holdninger blir ofte skapt og blir varige i denne perioden. 

 • Konsentrasjonsevnen er i god utvikling. 

 • Spillerne er ofte ærgjerrige og lærenemme. 

 • Kreativiteten er i god utvikling. 

 • Det kan være store variasjoner i prestasjonsevne og humør hos enkelte. 

 • Jentene liker godt å være 2 og 2 sammen på trening. 

 • For jenter er sosial tilhørighet viktigere enn før. 

 

Trenings og kamptilbud:

I kamp-sesongen anbefales det 2 til 3 treninger pluss kamp, og i vintersesongen bør det være et tilbud om 3 til 4 treninger. Når det gjelder deltagelse i cuper er denne aldersgruppen klar for større turneringer. Det er viktig med god deltagelse fra foresatte/foreldre på slike turer, da blir det positive opplevelser for barna. 

Mål for opplæring:

 • Alle skal få et tilbud om trening og kamper. 

 • Spilleren skal videreutvikle isolerte tekniske ferdigheter. 

 • Spilleren skal sette tekniske valg inn i taktisk sammenheng. 

 • Spilleren skal bli kjent med begreper som; posisjonering, press/sikring, gunstige avstander til med- og motspiller, spill i lengderetning og organisering av laget. (4-4-2,4-3-3,4-5-1 osv.) 

 • Stimulere til egentrening. 

 • Utvikling av enkeltspillere er viktigere enn lagets resultater. 

 • Spilleren må lære seg spilleregler dvs. offside og lignende.

 • Anbefalt grasrottrener delkurs 1, 2, 3 og 4 som dekkes av klubben 

 

Sosial og holdningsmessig påvirkning:

Respekt, toleranse og disiplin som er nevnt tidligere skal fremdeles være bærende stikkord for oppførsel på og utenfor banen. Det bør i tillegg nå stilles større krav til spillerens evne til å ta ansvar. 

 • Fremmøte til trening, være klar når treningen starter. 

 • Holde orden i eget utstyr og i garderober. 

 • Unngå kjefting, krangling og banning. Oppmuntring og hjelp skaper bedre spillere. 

 • Skolearbeid før trening, men med god planlegging får vi tid til det meste. 

 • Meld fra ved forfall fra trening og kamp. 

 • Trenere/ledere må kunne stille krav om at spillerne gjør sitt beste på trening og kamp. 

 

Råd for gjennomføring:

 • Still krav til kvalitet i utføring og lær spilleren til å stille krav til seg selv. Det blir ingen utvikling gjennom slurv. 

 • Spilleren må lære at det er gjennom mange repetisjoner med kvalitet at ferdighetene blir innlært og gode. 

 • Konsentrasjon, interesse og entusiasme må inn i treningsarbeidet. Spillerne må oppfordres til å bidra med å skape dette. 

 • Treningene må ha et mål/tema som spilleren klart oppfatter. 

 • Husk å gi ros til spillere som tar ansvar. 

 • Det er viktigere å tenke på spilleren og dennes utvikling enn på lagets resultater. 

 • Keeperne bør få egen trening. 

 • Spill i mindre grupper bør være fremtredende. Spill 5:5, 4:4 etc bør brukes mye for å lage mange ballberøringer. 

 • Det er lurt å ikke ha mer enn to temaer på treningene og ”premier” dette i spillet.

 • I kamp bør alle få spille minst én omgang


Aldersgruppen 16 til 19 år. Junior gutter/jenter

Når det gjelder gutter junior varierer antall spillere sterkt fra år til år. Per 2022 har vi ett lag i denne klassen der det benyttes underårige spillere for å kunne stille lag.

Frafallet i denne aldersgruppen gir også en utfordring når det gjelder å beholde ressursene i klubben.

 

Hva kjennetegner denne aldersgruppen:

 • Stadig i vekst. 

 • Sterke sosiale behov, men mer selvstendig. 

 • Økende frafall, andre interesser overtar. 

 • Behov for mer tilrettelegging for skolegang/utdanning. 

 • Forskjellene på de spillere som vil mest og minst øker. 

 • Variable holdninger, spesielt rettet mot rusmidler. 

 • Mer bevisste utøvere, noen tar større ansvar. 

 • Økt kroppsfiksering. 

 • Jentene utvikler mindre muskelstyrke enn guttene.

 

Trenings- og kamptilbud:

Trening/kamp 4-6 ganger i uka, noe mindre i november/desember/ sommer.

Forholdet mellom trening og kamp bør helst være 3:1, minimum 2:1 (Dvs. minimum 2 treninger mellom hver kamp).

Fysisk trening må nå stå mer sentralt. Styrt egentrening blir svært viktig for spillerne. Også testing av utholdenhet, knebøy, hurtighet og generell styrke er viktig.

Spillerne har forskjellige behov, individualiser.

 

Mål for opplæringen:

 • alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper 

 • skape et treningsmiljø der man lærer å forstå hva som må til for å bli en god idrettsmann, senere kanskje toppidrettsutøver (holdninger, skole, levesett, ansvar) 

 • videreutvikle taktisk forståelse og teknisk ferdighet og kreativitet

 • være opptatt av spillestil og rolleferdigheter 

 • selvstendige fotballspillere og hele mennesker 

 • skape et godt nok tilbud slik at ingen må skifte treningsmiljø i denne alderen for å bli toppspiller 

 

Råd for gjennomføring:

 • de som vil bli senior-spillere bør føre treningsdagbok og drive egentrening i samsvar med utviklingsmål

 • det settes krav til at trener må periodisere ukeaktiviteten for de mest belastede spillerne slik at det blir en fornuftig belastning i forholdet trening/hvile, mellom harde/lette økter og trening/kamp

 • differensier

 • klart definert spillestil gjennomføres – lik senior

 • 1-2 spillersamtaler pr. sesong bør gjennomføres

 • det forventes nå at spillerne tar hovedansvaret for sin egen utvikling

 

Senior

Vi har per 2022 ikke et senior herrelag. Dette er en viktig motivasjon for de yngre spillerne, og på sikt vil dette kunne være et mål. Dette under forutsetning at vi har tilstrekkelig med spillere som kommer opp fra de yngre rekkene.

Hospitering og oppflytting av spillere

Dette er et tema som skaper diskusjoner i alle klubber, også i NIL. Det er viktig at klubben har noen enkle ”kjøreregler” for håndtering av dette temaet. Først noen begrepsavklaringer: 

Hospitering: Spillere med gode holdninger og ferdigheter får tilbud om å trene/spille på et høyere nivå i den hensikt å tilpasse trenings- og kamparena for spilleren. Det er ønskelig at hospitantene også spiller kamper på høyere nivå, men skal følge sitt eget lag i serie- og cupsammenheng. 

Oppflytting: Dersom spillere over tid presterer på høyere nivå, og det sosialt og sportslig er fornuftig, skal permanent oppflytting vurderes. Dette kan f.eks. være spillere som ikke har sosial tilknytning til den gruppen han/hun normalt skal spille med, men har ferdigheter over gjennomsnittet. 

Hospitering som ordning og evt. oppflytting skjer fra ca. 10-års alderen. Før dette kan det være aktuelt for spillere å delta på høyere årsklasser men det skal ikke være satt i et system som kommer inn under de ordninger som omhandles her. 

Målet for planperioden er at vi skal innarbeide holdninger i lagene som gjør at det er lagstreneren som anbefaler hospitering/oppflytting av spillere. Anbefalingen vil gå til trener på høyere nivå som vil vurdere anbefalingen. Deretter skal det lages en enkel avtale mellom lagstrener/ trener for lag hvor spiller evt. hospiterer og evt. foresatte til spiller og/eller spiller om hvordan gjennomføringen av tiltaket skal være. Vedlagt i denne sportsplanen ligger forslag til en slik enkel avtale. 

Det er viktig at tilbudet om hospitering og eventuelt oppflytting skal oppleves som en premiering til spilleren, og at han/hun opptrer som en positiv rollemodell ved tilbakeføring til laget sitt.

Ved uklarheter angående hospitering skal styret kobles inn.


Hospitering og ekstra tilbud eksternt

Målet til Nordstranda IL er å få med flest mulig barn og ungdom, lengst mulig. Vi gjør vårt for å kunne gi alle våre medlemmer det beste tilbudet vi kan gi. I tilfeller der våre spillere blir invitert inn til ekstra tilbud fra eksterne klubber skal vi være rause og gi muligheten til den enkelte.

 • Invitasjon til hospitering skal alltid komme først til sportslig utvalg i klubben.

 • Sportslig utvalg skal vurdere om invitasjonen skal videreformidles til trener(e) for aktuell spiller.

 • Trener(e) kan komme med innspill til invitasjonen om dette påvirker laget i forbindelse med kamper/turneringer eller om det er andre vektige grunner som taler mot deltakelse.

 • Trener(e) videreformidler invitasjon til aktuelle spilleres foreldre.

 • Trener(e) til spiller er ansvarlig for at invitasjonen blir svart ut, eventuelt av spillerens foreldre.

 • Ved uenigheter angående hospitering skal dette tas opp med sportslig utvalg i klubben.


 

Dommer/trener og lederutdanning

Nordstranda IL - Fotball må imøtekomme krav fra NFF angående kvalitet på dommere, trenere og ledere. Klubben har derfor en klar strategi på hvordan vi skal rekruttere personer med tilfredsstillende kompetanse inn mot aktivitetene våre. 

Trenerutdanning: 

En positiv og engasjert foreldregruppe er ofte avgjørende om spillerne får et godt tilbud eller ikke. Det er fra denne gruppen vi tradisjonelt knytter til oss trenere/aktivitetsledere for de enkelte lag. Vi legger til rette for at foreldre som ønsker å være med får delta på aktivitetslederkurs. Selvsagt finnes det mye realkompetanse blant foreldre som aldri er blitt formalisert, nå får de muligheten til dette. 

Som klubb skal vi kvalitetssikre barnas aktivitet, trenerutdanning er en viktig del av dette arbeidet. For de aller yngste er det et minimumskrav at en gjennomfører Grasrottrener del 1. Dersom en ønsker å følge laget videre er det sterkt ønskelig at en tar de 3 andre delkursene og formaliserer dette til Trener 1. status.

Alle trenere i Nordstranda IL - Fotball får dekket påmeldingsavgift for disse kursene. 

Informasjon om grasrottrener og andre trenerkurs finnes på fotball.no

 

Lederutdanning: 

Fotballederkursene til NFF retter seg mot alle som tar på seg verv som leder eller tillitsvalgt i klubben.

Mer informasjon om dette finnes på fotball.no. 


Dommerutvikling:

Nordstranda IL har en egen dommeransvarlig. Vedkommende har ansvaret for å legge til rette for rekruttering av dommere fra egen spillerstall. Dette skal ivaretas ved å tilby klubbdommerkurs til spillere fra 13 år og oppover. Dette kan være aktuelt både før seriestart, og i forbindelse med lokale turneringer. Sistnevnte vil være en fin anledning til å prøve seg og praktisere som dommer. De som synes det kan være interessant å gå videre, kan få tilbud om rekrutteringsdommerkurs i regi av kretsen.

Det skal kjøpes inn dommerdrakter, fløyter og eventuelt annet nødvendig utstyr til de ungdommene som ønsker å være dommere. I forbindelse med kamp må alle som dømmer bruke dommertrøye. Alle som dømmer seriekamp vil få honorar.

 

Generelt om politiattester

Bakgrunn: 

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Hvem omfattes av ordningen? Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.


Rutinebeskrivelse for innhenting av politiattester i Nordstranda I.L

 • Styret i Nordstranda I.L har i tråd med anbefalinger fra Norges Idrettsforbund besluttet at alle trenere / hjelpetrenere og lagledere i idrettslaget skal fremvise politiattest.  

 • Personer som ikke tidligere har hatt verv i idrettslaget eller personer som har hatt verv som ikke har krevd politiattest, skal søke om, og fremvise politiattest for den politiattestansvarlige i idrettslaget, snarest mulig, og senest 2 måneder etter at vedkommende har tatt på seg verv som krever politiattest. 

 • Politiattesten skal fornyes hvert tredje år.

 • Anmerkninger knyttet til attesten, vil etter en nærmere vurdering kunne føre til at vedkommende ikke får anledning til å utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

 • Den som plikter å fremlegge en politiattest, skal selv sende inn søknaden. Dette gjøres elektronisk eller per vanlig post. Se www.politi.no for nærmere beskrivelse og fremgangsmåte. 

 • Det skal ligge en bekreftelse på at det foreligger behov for politiattest vedlagt søknaden. Alle trenere / hjelpetrenere og lagledere i Nordstranda I.L får skjemaet med bekreftelse på behov tilsendt per e-post. Ta kontakt med politiattestansvarlig. Skjemaet er delvis utfylt fra idrettslaget. Hver enkelt må fylle ut navn og fødselsdato. (Merk at det kun er fødselsdato som er nødvendig, ikke fødselsnummer slik det fremgår på skjemaet) 

 • Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den politiattestansvarlige i idrettslaget. Dette gjøres ved å sende en kopi av attesten til:


Nordstranda I.L Postboks 2533 8091 Bodø

eller ved å sende attesten som vedlegg til e-post merket "Politiattest" til:

nordstranda@hotmail.com

 

Økonomi / oppløsning av lag

I løpet av 2022 er det styrets målsetting at alle lagene i Nordstranda skal ha egne kontoer under Nordstranda, i tråd med sentrale retningslinjer. 

Hvis lag av forskjellige årsaker går i oppløsning, tilfaller midlene på lagskontoen til det aktuelle laget, i sin helhet, som en klar hovedregel, til klubben. Unntak kan gjøres hvis det aktuelle laget kan dokumentere at de har tjent inn midler på dugnader i egen regi, ved at de har foretatt ekstra innbetalinger osv. I slike tilfeller skal alt av utdelt materiell, samt alt av utestående regninger til hovedlaget være levert inn og betalt, før det blir aktuelt med tilbakebetaling til hver enkelt på laget.