NIL-håndboka

Denne håndboka er utarbeidet for å gi medlemmer og foresatte informasjon om klubben. Dokumentet er stadig under utvikling og skulle du savne noe informasjon eller har innspill til forbedringer, setter vi stor pris på alle tilbakemeldinger. Send gjerne dine innspill til nordstranda@hotmail.com.

 • Organisering
  • Årsmøtet
  • Hovedstyret
  • Kontrollkomité 
  • Valgkomité
 • Rollebeskrivelser for lagets ulike funksjoner
  • Trener(e)
  • Økonomiansvarlige
  • Dugnadsansvarlige/lagledere/turneringsansvarlige
 • Vedtekter
 • Kontingenter og treningsavgifter
 • Dugnader
 • Gode avtaler som gagner både klubb, lag og enkeltmedlemmer
 • Godtgjørelse til lagene
 • Sponsorer til lagene
 • Nystartede lag/aktiviteter
 • Laglister
 • Salgsbu på hjemmebanen
 • Fair play og foreldrevettOrganisering

Nordstranda IL er en liten klubb og har ingen ansatte. Klubben er organisert som følger:Årsmøtet

Årsmøtet er klubben øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet består av klubbens medlemmer. 

Se NILs vedtekter for nærmere informasjon om årsmøtet.

Hovedstyret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder, nestleder og kasserer velges ved årsmøtet og for øvrig konstituerer styret seg selv ved første styremøte etter årsmøtet. 

Se NILs vedtekter for nærmere informasjon om styrets arbeid og plikter.

Styret 2022 består av:

FunksjonNavnTelefonnummer
StyrelederEric Nordvik97662101
NestlederJan Tore Hagnes90047797
KassererKristin Botnmark Sortland90628318
StyremedlemLars Børre Vangen48133055
StyremedlemHilde Kristin Nilsen48216968
VaramedlemErik Brettingen41672875
VaramedlemSiri Sandbakk95251537
VaramedlemAleksander Djupdal97755257


Kontrollkomité

Fra og med 1.januar 2020 og regnskapsåret 2020 skal alle idrettslag og idrettsråd ha et kontrollutvalg med minst to medlemmer.

Se NILs vedtekter for nærmere informasjon om kontrollkomiteens arbeid og plikter.

Valgkomité

Valgkomiteen legger frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 

Se NILs vedtekter for nærmere informasjon om valgkomiteens arbeid og plikter.

Rollebeskrivelser for lagets ulike funksjoner

NIL driftes på dugnader og er avhengige av at foreldre/foresatte stiller opp som trenere, økonomiansvarlige, turneringsansvarlige m.m. Vi setter stor pris på alle timer som legges ned i klubb- og lagarbeid. Sammen sørger vi for å ha et velfungerende idrettslag på Nordsida. Nøl ikke med å ta kontakt med styret dersom du trenger hjelp, støtte eller har spørsmål til klubben.

Det arrangeres jevnlige møter mellom sentrale funksjoner i lagene og representanter fra styret. Dette for å sikre at vi har best mulig forutsetninger for en god og forutsigbar drift i hele klubben. Se årshjul for nærmere informasjon.

Under skisserer vi noen av de viktigste funksjonen som kreves for å ha et velfungerende lag i klubben.

Trener(e)

Har hovedansvar for lagets treninger. Styret oppfordrer på det sterkeste til å ta trenerkurs for faglig påfyll. Trenerkursene betales av klubben. 

Økonomiansvarlige

Har ansvar for lagets økonomi og skal blant annet sikre at hvert enkelt medlem betaler inn for dugnader, at penger for dugnader overføres til klubben (basert på faktura fra klubb til lag), at lagene selv legger ut for deltakelse på turneringer og cuper og ev. ber klubb om tilbakebetaling av påmeldingsavgifter.

Økonomiansvarlige må så snart som mulig ta kontakt med klubbens kasserer for å få opprettet lagkonto. Det kan ikke være en privat konto for lagene. 

Dugnadsansvarlige/lagledere/turneringsansvarlige

Laget avgjør selv om dette skal være en felles funksjon eller om dette deles i to.

Dugnadsansvarlig har ansvar for at lagene gjennomfører klubbens fire årlige dugnader. Lagledere har ansvar for at laglister til en hver tid er oppdaterte og turneringsansvarlige har ansvar for at lagene blir påmeldt turneringer/cuper.

Vedtekter

Klubbens vedtekter finner du her: http://www.nordstranda-il.no/p/46493/vedtekter

Kontingenter og treningsavgifter

Det koster å drive idrettsklubb i dag og Nordstranda IL finansierer dette med inntekter fra medlemskontingent, treningsavgifter, dugnad og sponsormidler. 


Medlemmene i NIL betaler årlig treningsavgift og medlemskontingent etter faktura fra klubbens kasserer. Treningsavgift og kontingent følger året og vil faktureres dersom medlemskapet ikke er sagt opp innen 1. februar. Dersom medlemskapet sies opp i perioden 1.2.XX – 30.06.XX vil det faktureres halv treningsavgift, men likevel full medlemskontingent.  


Medlemskontingent:

Satsene settes av årsmøtet og følgende gjelder for 2021 (videreført fra 2019):

 • Enkeltmedlem i NIL kr. 700,-

 • Familiemedlemskap i NIL kr. 1.000,-

 • Støttemedlem i NIL kr. 300,-

Treningsavgift:

Satsene bestemmes i styret og er basert på hva det koster å drifte et lag (betale for treningstid i haller/på baner, forsikringer o.l.). Det blir dyrere å ha unger i organisert idrett etterhvert som de blir større og treningsavgiften gjenspeiler dette. 


Satsene for 2021 er som følger (videreført fra 2019):

Fotball

Junior og senior

kr. 3.500,-


Fotball

Gutter/jenter          

kr. 2.500,-

15-16 år

Fotball

Smågutt/-jente 

kr. 2.000,-

13-14 år

Fotball

Lillegutt/-jente   

kr. 1.500,-

11-12 år

Fotball

Minigutt/-jente   

kr. 1.000,-

6-10 år

Barneidrett


kr. 500,-

4-6 år (før skolealder)

Innebandy


kr. 0,-

Ulike aldersklasser (Skaug)

7-Topptur


App

Har kostnader i App

Dugnader

NIL arrangerer fire klubbdugnader i året. Dette er et viktig økonomisk bidrag til klubben, men også til det enkelte lag. De siste årene har vi praktisert at inntektene fra tre av de fire dugnadene deles mellom klubb og lagene. Hvert enkelt lag får dermed egne oppsparte midler som f.eks. kan benyttes til å delta på flere turneringer enn det klubben dekker, innkjøp av egne lagklær og sosiale sammenkomster, for å nevne noe.


Dersom man ikke ønsker å delta på dugnad er det laget en ordning for frikjøp, der man betaler inn en avklart sum istedenfor for å selge typisk dopapir, lodd, kakebokser, tennbrikketter, spekepølser eller lignende.


Det enkelte lag står fritt til å påta seg andre dugnader som f.eks. flaskeinnsamling, varetelling, flytting el.l. Ved slike frivillige dugnader går alle innsamlede midler i sin helhet til laget.

Gode avtaler som gagner både klubb, lag og enkeltmedlemmer

Sportshuset Sport1 er NILs sportsbutikk. Vi har fremforhandlet en god avtale som gir alle medlemmer rabatterte priser på klubbklær og annet sportstøy/-utstyr. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å velge Sport1 som sin foretrukne sportsbutikk. Husk å oppgi at du kommer fra NIL når du handler, så vanker det ofte rabatterte priser, enten du handler NIL-utstyr eller andre varer.

Fra Norsk Tipping mottar vi grasrotmidler og for de av dere som har tippekort, anbefaler vi å legge til NIL som grasrotandelmottaker.

Coop har i mange år vært en svært god bidragsyter til klubbøkonomien og vi oppfordrer våre medlemmer til å handle hos Coop.

Vi jobber kontinuerlig for å få til avtaler som sikrer enkeltmedlemmer gode priser og klubben en sunn økonomi. Dersom du har tips til organisasjoner som kan være aktuelle sponsorer, setter vi i styret stor pris på et lite vink.

Godtgjørelse til lagene

I tillegg til bidrag fra tre dugnader årlig får lagene en årlig godtgjørelse fra NIL: Trener-/laggodtgjørelse. Godtgjørelsen forutsetter at alle på laget har betalt kontingent og treningsavgift, samt gjort opp for dugnader. 


For lag t.o.m. G/J 12 år utgjør den årlige godtgjørelsen kr 4.000,- og for lag f.o.m. G/J 13 år utgjør det kr 8.000,-. 


Styret har vedtatt at lagene selv avgjør hvordan godtgjørelsen skal disponeres og at det vedtas på foreldremøter for det enkelte lag. Noen lag velger å la hele beløpet gå inn i klubbkassen, andre velger å betale ut godtgjørelse til trenere (hele eller deler av beløpet). Siden det er betydelig mer jobb med å være trener for G/J 13 og oppover, anbefaler styret at minimum 50 % av beløpet betales ut til trener(e) i disse årsklassene, mens det for de yngre lagene anbefales at beløpet i sin helhet går til lagskassen.


Det er også mulig å søke styret om bidrag opp til kr. 20.000,- dersom man har innleid/ekstern trener. Styret ønsker å understreke at eksterne trenere ikke kan motta mer enn kr 10 000,- skattefritt. Alt utenom dette må meldes inn til styret for diskusjon. Dette henger sammen med hva som regnes som lønnskostnader og ikke.


I tillegg dekker klubben påmeldingsavgift på inntil to turneringer per lag per år.

Sponsorer til lagene

Hvert enkelt lag kan ha lagsponsorer, men det finnes noen begrensninger. Klubben er økonomisk avhengig av sponsormidler og fra styrets side jobbes det aktivt med å gjøre gode avtaler. Det kan medføre at noen sponsorer setter begrensninger i hvilke andre sponsorer de godtar. Det er viktig at vi opptrer profesjonelt overfor hovedsponsorer. Er du i tvil om laget kan ha en gitt sponsor, ta kontakt med styret, så finner vi forhåpentligvis gode løsninger for alle parter.  

Nystartede lag/aktiviteter

Nye lag og aktiviteter er alltid velkommen i klubben. Vi tar gjerne imot initiativ og skal støtte opp om disse så godt vi bare kan. Ta kontakt med oss i styret om det er noe du lurer på.

Ofte skjer oppstart av nye lag/aktiviteter på høsten (omtrent rundt skolestart). Disse nye lagene betaler verken kontingent eller treningsavgift ut året og velger selv hvorvidt de ønsker delta på dugnader eller ikke.

Styret oppfordrer alle lag til å fylle rollene som trener(e), dugnadsansvarlig og økonomiansvarlig. I tillegg kan det være hensiktsmessig å ha egen turneringsansvarlig. 

Alle lag får utdelt lagbag ved oppstart (baller, kjegler, isposer o.a.) og trenere får NIL-jakke og NIL-bukse.

Trenger dere hjelp til å komme i gang eller innspill til hvordan holde kontroll på hvilke turneringer som går, maler for økonomioppfølging eller annet, deler vi i styret gjerne vår kunnskap.

Nøl ikke med å ta kontakt for små og større avklaringer.

Laglister

Alle lag må ha oppdaterte laglister på spillere og oppdatere styret ved ev. endringer. Endringene gjøres på klubbens hjemmeside.

Laglistene danner grunnlaget for fakturering og at hvert enkelt lag får tildelt riktig antall produkter for dugnadssalg. Begge foreldre/foresatte bør legges inn med navn, epostadresse og telefonnummer.

Salgsbu på hjemmebanen

Alle lag får nøkkel til bua og kan fritt benytte denne til salg av mat/drikke under hjemmekamper for å hente inn litt ekstra penger til laget.

Vi har nettopp pusset opp og bua har kokeplater, mikrobølgeovn, pølsegrill, kaffetrakter, kjøleskap, stor kasserolle. NB! Bua har ikke innlagt vann, så det må medbringes.

Kaffe og beger støttes av klubben og skal være tilgjengelig i bua for alle lag.

Husk å forlate bua slik du selv ønsker å finne den. Vi har et felles ansvar for å holde det ryddig og rent.

Fair play og foreldrevett

NIL er en klubb for alle og idrett skal være gøy for alle. Vi minner derfor om fair play og foreldrevettreglene fra Norsk Tipping og Fotballforbundet:

Fair play handler om:

 • respekt på og utenfor banen

 • å skape trivsel og trygghet, som grunnlag for å skape utvikling både sportslig og menneskelig

 • å gi alle som ønsker det en plass i idretten

 • å være bevisst på egne holdninger og verdier

 • å være bevisste på verdien av deltakelse i idretten

 • å inkludere

 • å skape positivitet

 • å vise mot

 • å skape tillit

 • å se og anerkjenne

 • å være bevisst på egen rolle (spiller, kampleder, trener, lagleder, foresatt, besteforelder, klubbmedlem, tilskuer)

 • å gi alt - alltid

Foreldrevettreglene:

 1. Møt opp på trening og kamp - barna ønsker det

 2. Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare ditt eget barn

 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang

 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere - seriøse innspill kan du gi etter kampen

 5. Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene

 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press

 7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet

 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - men ikke overdriv

 9. Vis respekt for klubbens arbeid - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du

 11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja

 12. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier