Solidaritetsfondet


Nordstranda IL ønsker ikke at noen barn eller ungdommer skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi.

Solidaritetsfondet er en ordning som skal nyttes til å dekke deltakerkostnader som treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/turnering, nødvendig utstyr, transport ol.

Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. Søknader til klubbens solidaritetsfond skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag/ grupper internt iklubb.

Støtteordningen er tillitsbasert.

NAV har en plikt til å støtte en fritidsaktivitet til barn for familier med økonomiske utfordringer og Solidaritetsfondet skal ikke være en erstatning for dette. Det er derfor ønskelig at man redegjør for hvordan denne muligheten er vurdert.

Søknader behandles fortløpende og konfidensielt


• Skriftlig søknad sendes til NILsolidaritetsfond@outlook.com

• I søknaden må inneholde følgende:

- Barnets navn, fødselsdato og tilhørighet i NIL

- Søker/Foresattes navn, telefonnummer og epost

- Kort redegjørelse for hvorfor du søker støtte

- Oversikt over hva du søker støtte til med kostnad

- Hvem er barnets trener, foreldrekontakt eller lagleder som vi kan høre med

- Redegjørelse for om du har sjekket med NAV om dette går inn under deres støtteordninger.